Nieuwsbericht

Ledenvergadering omni 17 december

Ledenvergadering OMNI
Maandag 17 december 2018 is er een ledenvergadering, voor alle leden, van alle bij de OMNI Oeverzwaluwen aangesloten afdelingen. Plaats van de vergadering is de kantine van de sporthal, aanvang 20:00 uur.

Extra informatie kijk hier: www.oeverzwaluwen.nl
AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen ALV d.d. 30-10-2017
5. Bestuurswisseling, aftredend Ulco Seinstra als penningmeester,
Voorstel nieuwe penningmeester OMNI Bertha van der Veen, en Bouke Yke Peterson als secretaris.
6. Voorstel wijziging Statuten (doorhalen art. 8.2.a) en het Huishoudelijk Reglement (aanpassing art. 1.5.b)
7. Vaststellen Jaarverslag 2017-2018
8. Vaststellen Financieel verslag 2017-2018
9. Beleidsplan Oeverzwaluwen
10. Rondvraag
11. Sluiting

 

Bovenstaande vervangt de afgelaste vergadering van 26 november

 

ALV Sportvereniging Oeverzwaluwen
Het seizoen ’18-’19 is weer in volle gang! Naast sportief bezig zijn betekent dit ook dat het tijd is om met elkaar in algemene en financiële zin terug én vooruit te kijken naar het reilen en zeilen van de vereniging. We doen dit tijdens de Algemene Ledenvergadering. Een aantal zaken die van invloed zijn op het voortbestaan van de vereniging worden deze avond ter beoordeling aan de leden voorgesteld. Naast de bezetting van het algemeen bestuur betreft dit ook een wijziging in de statuten en het huishoudelijk reglement aangaande het lidmaatschap. Dit betekend dat er een keuze mogelijkheid komt om het lidmaatschap op een andere manier, per afdeling aan te gaan. Leden worden onder andere middels dit bericht hierover tijdig geïnformeerd. Verder wil het bestuur het beleidsplan voor de sportvereniging aan u presenteren en bediscussiëren. Inhoudelijke stukken zullen tenminste twee weken voorafgaand aan de vergadering ter inzage worden gepubliceerd op de afzonderlijke websites van de vier afdelingen die SV Oeverzwaluwen rijk is: voetbal, volleybal, gymnastiek en tennis. We zien u graag op:
Datum Algemene Ledenvergadering: maandag 26 november 2018
Tijd en locatie: 20.00 uur, kantine sporthal Sandobbe te Koudum

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen ALV d.d. 30-10-2017
5. Bestuurswisseling, aftredend Ulco Seinstra. Voorstel nieuwe penningmeester OMNI Bertha van der Veen en Bouke Yke Peterson als secretaris.
6. Voorstel wijziging Statuten (doorhalen art. 8.2.a) en het Huishoudelijk Reglement (aanpassing art. 1.5.b)
7. Vaststellen Jaarverslag 2017-2018
8. Vaststellen Financieel verslag 2017-2018
9. Beleidsplan Oeverzwaluwen
9b. Presentatie website OMNI
10. Rondvraag
11. Sluiting

Artikel is 6 november 2018 op de website van Oeverzwaluwen Voetbal geplaatst